الکترودهای دینامیک اپلی رود

الکترودهای دینامیک اپلی رود مناسب جهت استفاده در سیستم ارتینگ محصولی از شرکت اپلیکاسیونس تکنولوجیکاس اسپانیا