Lightning figures

مشخصات رعد وبرق (صاعقه)
طبق تحقیقات انجام شده تخمین زده می شود 2000 طوفان همزمان و پیوسته در کره زمین ایجاد می شود و در هر ثانیه در حدود 100 جریان صاعقه بر روی زمین تخلیه می شود.
در مجموع روزانه  نزدیک به 4000 طوفان و 9 میلیون تخلیه اتمسفریک در کره زمین ایجاد می شود.
بنابر این 1.2 میلیارد برخور صاعقه در سال بر روی کره زمین اتفاق می افتد.
میانگین درجه حرارت ایجاد شده در یک تخلیه جریان صاعقه نزدیک به 27700 درجه می باشد که بدان معنی است درجه حرارت ایجاد شده نزدیک به 5 برابر گرکتر از دمای سطح خورشید می باشد. 
( دمای سطح خورشید 5505 درجه می باشد )
هر جریان صاعقه می تواند تا 144 کیلومتر طول داشته باشد و همچنین قطری تقریبا" 18 سانتیمتر را داشته باشد.