حفاظت در برابر صاعقه

 

حفاظت اولیه عبارتست از حفاظت جلد خارجی ساختماها و تجهیزات در برابر اصابت مستقیم صاعقه . بدین معنی که  یک نقطه ترجیحی ایجاد می شود تا با تمهیداتی که از قبل بسترآنها تامین شده ، جریانات ناشی از برخورد صاعقه به آن نقطه ، بصورت ایمن به سیستم زمین منتقل شود .

بیشتر بدانید ...

 

حفاظت در برابر اثرات ثانویه صاعقه

حفاظت تانویه در برابر صاعقه عبارتست از حفاظت تجهیزات در برابر ضافه ولتاژهای ایجاد شده در زمان بروز صاعقه به جلد خارجی ساختمان و یا برخورد به محیط پیرامونی آن . با هر تخلیه شدید الکتریکی ، میدان شدید الکترومغناطیسی در اطراف آن ایجاد می شود که ...

بیشتر بدانید ...

حفاظت پیشگیرانه در برابر صاعقه

 

گاهی لازمست تا مدتی قبل از ایجاد هوای توفانی همراه با صاعقه مطلع شویم و تمهیداتی برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی ایجاد کنیم . این سیستم شرایط آگاهی ما را فراهم می آورد .

بیشتر بدانید ...

سیستم های زمین

 

با توجه به شرایط فیزیکی محل ، کاربری سیستم زمین و مستندات فنی لازمست در مورد نحوه اجرای سیستم زمین مواردی را مد نظر قرار دهیم .برای نمونه سیستم های زمین گسترده ، فرکانس بالا و یا سیستم های حفاظتی شبکه برق را می توان برشمرد .

بیشتر بدانید ...

جوشکاری اگزوترمیک

 

برای اتصالات دفنی سیستم های زمین ، جوشکاری اگزوترمیک توصیه شده است . در این نوع از جوشکاری فضای خالی در محل انتصال باقی نمی ماند و همین نکته به کیفیت نوع اتصال در سیست مهای زمین صاعقه گیرها کمک شایانی می کند .

بیشتر بدانید ...